Dentro do seu ámbito territorial de actuación, o Consello Galego é o Organismo representativo e coordinador dos Colexios que o integran e da profesión, correspóndenlle as seguintes funcións:

 1. Elaborar os seus propios Estatutos e informar os dos colexios da profesión ou actividade de ámbito territorial inferior.
 2. Coordinar a actuación dos colexios que o integren.
 3. Representar á profesión no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia e ante os correspondentes consellos xerais, cando así se permita nas súas normas reguladoras.
 4. Resolver recursos de alzada dos Colexios profesionais integrantes.
 5. Resolver os conflitos que poidan exporse entre os distintos colexios, sen prexuízo do ulterior recurso contencioso-administrativo.
 6. Exercer as funcións deontolóxico-disciplinarias respecto a os membros dos órganos de goberno dos colexios que o integren e os do propio consello.
 7. Elaborar as normas deontolóxicas comúns á profesión.
 8. Elaborar o orzamento e fixar a participación dos colexios nos gastos do Consello.
 9. Informar os proxectos de normas que elabore a Comunidade Autónoma de Galicia que afecten os profesionais que agrupen ou se refiran aos fins ou funcións a eles encomendados.
 10. Exercer aquelas funcións que lles poidan ser delegadas ou encomendadas pola Comunidade Autónoma de Galicia e as que poidan ser obxecto dos correspondentes convenios de colaboración.
 11. Realizar aquelas actividades que se estimen de interese para os profesionais e as demais funcións que lles atribúan a lexislación vixente e os seus Estatutos.