Colexiación Obrigatoria e Única

A obrigatoriedade de colexiación establécese no artigo 3 Lei 2/1974, do 13 de febreiro, de colexios profesionais (Art. 3.° Colexiación), Así mesmo a Lei 11/2001, do 18 de setembro, de Colexios Profesionais da Comunidade Autónoma de Galicia, establece a obrigatoriedade de colexiación no seu artigo 2 :

Artigo 2. Exercicio das profesións.

 1. A Comunidade Autónoma de Galicia, no ámbito da súa competencia, garante o exercicio das profesións colexiadas de conformidade co disposto nas leis. Enténdese por profesión colexiada aquela en a cal se require a colexiación para o seu exercicio.
 2. O exercicio das profesións colexiadas realizarase en réxime de libre competencia e estará suxeito, en canto á oferta de servizos e fixación da súa remuneración, á Lei sobre defensa da competencia e á Lei sobre a competencia desleal. Os demais aspectos do exercicio profesional continuarán rexéndose pola lexislación xeral e específica sobre a ordenación sustantiva propia de cada profesión aplicable.
 3. É requisito indispensable para o exercicio das profesións colexiadas estar incorporado ao colexio correspondente. Cando unha profesión organícese por colexios territoriais, bastará a incorporación a un só dos mesmos, que será o do domicilio profesional único ou principal, sen que poida esixirse polos colexios en cuxo ámbito territorial non radique devandito domicilio habilitación algunha nin o pago de contraprestacións económicas distintas daquelas que esixan habitualmente aos seus colexiados pola prestación dos servizos de que sexan beneficiarios e que non se achen cubertos pola cota colexial. O anterior enténdese sen prexuízo de que os Estatutos xerais ou, no seu caso, os autonómicos poidan establecer a obrigación dos profesionais que exerzan nun territorio diferente ao de colexiación de comunicar aos colexios distintos aos da súa inscrición a actuación no seu ámbito territorial.
 4. Toda persoa que estea en posesión da titulación adecuada e reúna os requisitos establecidos polos correspondentes Estatutos terá dereito a ser admitida no colexio profesional correspondente.

Consello Galego da Arquitectura Técnica

Regula esta Lei 11/2001 de Colexios Profesionais de Galicia, a constitución, natureza, fins e funcións dos Consellos galegos de colexios profesionais nos seus artigos 23 ao 26:

CAPÍTULO III

Consellos galegos de Colexios profesionais

Sección 1.ª Constitución e natureza

Artigo 23. Constitución.

Os colexios profesionais dunha mesma profesión con ámbito territorial circunscrito ao da Comunidade Autónoma de Galicia poderán constituír o correspondente consello galego de colexios.

A creación esixirá o acordo favorable da maioría dos colexios afectados, sempre que os mesmos representen á maioría dos colexiados da profesión en Galicia, realizándose mediante Decreto, que deberá así mesmo aprobar os correspondentes Estatutos, de conformidade co sinalado no artigo 28.

O prazo para a tramitación do procedemento administrativo para a creación dun consello galego de colexios profesionais non poderá ser superior a seis meses.

Transcorrido devandito prazo sen declaración expresa, entenderase de carácter favorable.

Artigo 24. Natureza.

Os consellos galegos de colexios son corporacións de dereito público que adquirirán personalidade xurídica propia desde que entre en vigor o seu Decreto de creación

A capacidade de obrar plena adquirirase desde a constitución dos seus órganos de goberno.

Sección 2.ª Fins e funcións

Artigo 25. Fins.
Son fins dos consellos galegos de colexios profesionais os seguintes:

 1. A coordinación dos colexios profesionais que os integren e a representación da profesión no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia.
 2. As relacións coas institucións e a Administración autonómica, en especial co Goberno galego, para facilitar a mutua colaboración para a mellor satisfacción dos intereses sociais e profesionais cuxa defensa teñen encomendada.
 3. Todos aqueles que, de acordo coa Lei, os seus Estatutos xerais e Regulamentos establezan.

Artigo 26. Funcións.
Os consellos galegos de colexios terán, ademais das funcións que determinen os seus Estatutos, as seguintes:

 1. Elaborar os seus propios Estatutos e informar os dos colexios da profesión ou actividade de ámbito territorial inferior.
 2. Coordinar a actuación dos colexios que o integren.
 3. Representar á profesión no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia e ante os correspondentes consellos xerais, cando así se permita nas súas normas reguladoras.
 4. Resolver os conflitos que poidan exporse entre os distintos colexios, sen prexuízo do ulterior recurso contencioso-administrativo.
 5. Exercer as funcións disciplinarias respecto a os membros dos órganos de goberno dos colexios que o integren e os do propio consello.
 6. Elaborar as normas deontolóxicas comúns á profesión.
 7. Elaborar o orzamento e fixar a participación dos colexios nos gastos do consello.
 8. Informar os proxectos de normas a que se refire o artigo 9.ou) da presente Lei.
 9. Exercer aquelas funcións que lles poidan ser delegadas ou encomendadas pola Comunidade Autónoma de Galicia e as que poidan ser obxecto dos correspondentes convenios de colaboración.
 10. Realizar aquelas actividades que se estimen de interese para os profesionais e as demais funcións que lles atribúan a lexislación vixente e os seus Estatutos.

Deontoloxía Profesional

O Consello Xeral da Arquitectura Técnica de España, aprobou no seu día un Código Deontolóxico, que no seu Preámbulo e como PRINCIPIOS INSPIRADORES di:

Corresponde á Organización Colexial establecer o marco deontolóxico dentro do que ha de exercerse a Arquitectura Técnicas, cumprindo con iso un dos fins esenciais dos Colexios, tanto na orde interna como no social.

Os vixentes Estatutos declaran a suxeición do exercicio profesional ás prescricións do Código Deontolóxico, confiando ao Consello Xeral a responsabilidade da súa redacción e aprobación. É en cumprimento deste mandato estatutario elaborouse o presente Código, que será de aplicación directa no ámbito dos Colexios que non dispoñan de Normativa Deontolóxica propia, establecida ao amparo e conforme o disposto na súa lexislación autonómica. En todo caso recoméndase que, en aras a unha desexable e conveniente harmonización da deontología profesional, sirva este Regulamento de marco referencial das eventuais normativas autonómicas.

Como principios fundamentais que inspiran este Código e nos que se basean as normas éticas de conduta profesional da Arquitectura Técnica, -coa que para todos os efectos se asimilan neste texto a titulación de Aparellador, a de Enxeñeiro de Edificación e aqueloutras que habiliten para o exercicio da profesión regulada de Arquitecto Técnico-, consideráronse os de independencia; dignidade; integridade; lealdade no comportamento; secreto profesional; respecto á función social da profesión; liberdade de elección polo cliente; así como manter a profesionalidade e competencia, e contribuír ao desenvolvemento da profesión a través do intercambio de coñecementos e experiencias na formación.

Bo Goberno

Tamén o Consello Xeral da Arquitectura Técnica de España aprobou un Código de Bo Goberno, que no seu Preámbulo establece o seguinte:

O Consello Xeral marcouse como un dos seus obxectivos, a definición e desenvolvemento de accións concretas que melloren a calidade dos seus servizos e aumenten a súa transparencia e confianza para todos os colexiados, colexios e grupos de interese, aprobando o presente Código que define o seu marco de relacións. Preténdese con iso deixar reflectida a identidade e a filosofía corporativa, non só protexendo á cidadanía e aos colexiados, senón tamén preservando a integridade e reputación da profesión. A publicación da Memoria Anual, do Código Deontolóxico de Actuación Profesional e do Código de Bo Goberno da Corporación, a súa difusión e validación, a páxina web corporativa e o resto das canles de comunicación dispoñibles, constitúen mostras evidentes da integración das actuacións do Consello Xeral en ámbitos como a seguridade no exercicio da profesión, a xestión ambiental, a accesibilidade ou a cooperación coa sociedade.