Protección de datos: Responsable

Quen é o Responsable do tratamento dos seus datos?

Identidade Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos (CGCAATs)
Rúa de Ramón Piñeiro, 23 – Bajo, 15702 Santiago de Compostela, A Coruña.
Teléfono 981 57 57 18
Correo electrónico consellogalego@aparelladores.org
Delegado de Protección de Datos Juan Fontela Pérez (Abogado, colegiado 6331 ICACOR)
Contacto consellogalego@aparelladores.org
Teléfono 981 57 57 18

Protección de datos: Finalidade

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

No CGCAATs tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas co fin de xestionar a actividade profesional dos arquitectos técnicos colexiados e facilitar ás interesados ofertas de produtos e servizos do seu interese.

Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación colexial e non se solicite a súa supresión polo interesado. Ademais durante 10 anos en cumprimento da Lei Xeral Tributaria.

Protección de datos: Lexitimación

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é:
Para o cumprimento de interese público que é a colexiación e no exercicio de poderes públicos, conferidos pola Lei de Colexios Profesionais ao CGCAATs como responsable do tratamento.
Para prestarlle os servizos colexiais que figuran na súa carteira de servizos, segundo os termos e condicións que constan en cada un deles.

Protección de datos: Destinatarios

A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Os datos comunicaranse en caso de ser necesario ás administracións públicas (AEAT, Concellos, Inspección Traballo, CGATE, Universidades, etc., e a todas aquelas entidades coas que sexa necesaria a comunicación coa finalidade de cumprir coas obrigacións legais e a prestación do servizo (Provedores, Subministradores, Asesores, Encargados Tratamento, Entidades Bancarias, etc.)
O CGCAATs dispón de procedementos e normas corporativas vinculantes cos Encargados do Tratamento, aprobadas pola Xunta de Goberno e contrata a súa infraestrutura en servidores propios.

Protección de datos: Dereitos

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

  • Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se no CGCAATs estamos a tratar datos persoais que lles conciernan, ou non.
  • As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar arectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.
  • En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar alimitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
  • En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. O CGCAATs deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.
  • Os interesados poderán solicitar aportabilidade dos seus datos, o que conleva trasladar, copiar ou transmitir datos persoais dunha contorna informática a outro e/ou transmitilos a outro provedor de servizos.
  • Poderá exercer todos estes dereitos nos termos que establece a Ley Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos e Garantía dos Dereitos Dixitais e o Reglamento (UE) 2016/679, Xeneral de Protección de Datos, dirixindo a súa petición á dirección postal:

Delegado de Protección de Datos do Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos.
Rúa de Ramón Piñeiro, 23 – Bajo, 15702 Santiago de Compostela
consellogalego@aparelladores.org
Teléfono 981 57 57 18

Protección de datos: Información adicional

Como obtivemos os seus datos? ?

 • Os datos persoais que tratamos en CGCAATs proceden da cesión e o consentimento dos propios interesados e outros Organismo Oficiais e son tratados de maneira lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta e actualizada.
 • As categorías de datos que se tratan son:
  • Datos de identificación
  • Códigos ou claves de identificación
  • Direccións postais ou electrónicas
  • Información Académica e profesional
  • Datos económicos