Lei de Colexios Profesionais

Artigo 36 da Constitución Española: “A lei regulará as peculiaridades propias do réxime xurídico dos Colexios Profesionais e o exercicio das profesións tituladas. A estrutura interna e o funcionamento dos Colexios deberán ser democráticos.

– Preceptos básicos da Lei 2/1974, do 13 de febreiro, de Colexios Profesionais (BOE 15.2.1974), modificada por:

  • Lei 74/1978, do 26 de decembro, (BOE 11.1.1979)
  • Lei 7/1997, do 14 de abril, de Medidas liberalizadoras en materia de solo e de Colexios Profesionais (BOE 15.4.1997)
  • Real Decreto-Lei 6/1999, do 16 de abril, de Medidas urxentes de Liberalización e Incremento da Competencia (BOE 17.4.1999)
  • Real Decreto-Lei 6/2000, do 23 de xuño, de Medidas urxentes de Intensificación da Competencia en Mercados de Bens e Servizos (BOE 24.6.2000, rectificado por BOE 28.6.2000)

– Lei 11/2001, do 18 de setembro, de Colexios Profesionais da Comunidade Autónoma de Galicia. (BOE de 22 de Outubro de 2001)

Estatutos particulares dos COATs Provinciais

 

ORDEN do 30 de novembro de 2022 pola que se aproban os Estatutos do Colexio Oficial da Arquitectura Técnica da Coruña.
ORDEN do 30 de novembro de 2022 pola que se aproban os Estatutos do Colexio Oficial da Arquitectura Técnica de Lugo.
ORDEN do 30 de novembro de 2022 pola que se aproban os Estatutos do Colexio Oficial da Arquitectura Técnica de Ourense.
ORDEN do 30 de novembro de 2022 pola que se aproban os Estatutos do Colexio Oficial da Arquitectura Técnica de Pontevedra.

Creación do Consello Galego da Arquitectura Técnica e aprobación dos seus Estatutos