Ley de Colexios Profesionaies

Artigo 36 da Constitución Española: “A lei regulará as peculiaridades propias do réxime xurídico dos Colexios Profesionais e o exercicio das profesións tituladas. A estrutura interna e o funcionamento dos Colexios deberán ser democráticos.

– Preceptos básicos da Ley 2/1974, do 13 de febreiro, de Colexios Profesionais (BOE 15.2.1974), modificada por:

  • Ley 74/1978, do 26 de decembro, (BOE 11.1.1979)
  • Ley 7/1997, do 14 de abril, de Medidas liberalizadoras en materia de solo e de Colexios Profesionais (BOE 15.4.1997)
  • Real Decreto-Ley 6/1999, do 16 de abril, de Medidas urxentes de Liberalización e Incremento da Competencia (BOE 17.4.1999)
  • Real Decreto-Ley 6/2000, do 23 de xuño, de Medidas urxentes de Intensificación da Competencia en Mercados de Bens y Servizos (BOE 24.6.2000, rectificado por BOE 28.6.2000)

– Lei 11/2001, do 18 de setembro, de Colexios Profesionais da Comunidade Autónoma de Galicia. (BOE de 22 de Outubro de 2001)