O Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos, constituído polos Colexios Oficiais da Arquitectura Técnica de A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, asinou, no ano 2021, o convenio de colaboración coa Axencia Tributaria de Galicia (ATRIGA) no ámbito da colaboración social para a aplicación das novas tecnoloxías da información nos procedementos de xestión tributaria.

Dado que a colaboración social na xestión tributaria constitúe un instrumento previsto no artigo 92 da Lei Xeral Tributaria e conscientes do servizo ao cidadán que pode supoñer concentrar nunha única xestión todos os trámites relacionados coa iniciación dos procedementos administrativos de carácter tributario e, aproveitando as posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías da información, este convenio de colaboración permite aos colexiados, en representación dos contribuintes que voluntariamente llo soliciten, facer e/ou iniciar moitos dos trámites aos que actualmente están estos obrigados a realizar ante esta.

O marco de colaboración ofrece aos obrigados tributarios a posibilidade de levar a cabo, dende a propia oficina á que os contribuíntes, voluntariamente, encomenden os servizos que prestan en relación coa tramitación de procedementos de xestión tributaria, os seguintes trámites:

  – Información sobre o valor dos bens inmobles situados en Galicia que vaian a ser obxecto de adquisición ou transmisión e, no seu caso conforme coa normativa vixente, obtención dos acordos previos de valoración que sexan da competencia da Consellería de Facenda.

  – Presentación, pago e remisión por vía telemática das autoliquidacións, declaracións, liquidacións e/ou recibos correspondentes aos seguintes impostos:

    a) Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados ( ITP- AJD)
    b) Imposto sobre sucesións e doa
zóns ( ISD).
    c) Ta
xas fiscais sobre o xogo.
    d) Imposto sobre contaminación atmosférica ( ICA).
    e) Imposto sobre o dano ambiental causado por determinados usos e aproveitamentos de auga embalsada ( IDMAE).
    f) Canon eólico (CE).
    g) Imposto compensatorio ambiental mineiro ( ICAM).
    h) Canon sobre os inmobles declarados en estado de abandono ( CIDEA).
    i) Imposto especial sobre determinados medios de transporte, a partir do momento en que a Comunidade Autónoma de Galicia solicite o traspaso dos servizos adscritos.
    j) E, dem
ais impostos, taxas, prezos e outros ingresos de dereito público competencia da Comunidade Autónoma de Galicia para os que se prevé a presentación, pago e remisión por vía telemática.

ATRIGA porá a disposición dos colexiados que voluntariamente se inscriban a conexión telemática a seus equipos informáticos, mediante un procedemento seguro que garanta a identidade dos colexiados e a mutua transmisión dos datos, a través da cal poderán realizar a remisión dos documentos anteriormente citados.

No ámbito deste convenio os colexiados dos Colexios Oficiais da Arquitectura Técnica de A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra consideraranse colaboradores da ATRIGA e responderán solidariamente do pago documentado nas autoliquidacións transmitidas co correspondente NRC, emitido por algunha das entidades financeiras que, adheridas a esta forma de pago, actúen como colaboradoras na recadación dos tributos cedidos.

As relacións dos colexiados coas persoas que utilicen as posibilidades que ofrece este Convenio estarán suxeitas ás normas reguladoras do exercicio da súa profesión e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Os colexiados que desexen inscribirse como colaboradores sociais na aplicación das novas tecnoloxías da información nos procedementos de xestión tributaria deberán solicitar a alta para o cal cubrirán a solicitude de autorización, así como a ficha de identificación de usuarios que teñen á súa disposición no seguinte enlace.

Na páxina web da ATRIGA (www.atriga.gal) os colexiados teñen á súa disposición o novo servizo de cita previa para información tributaria xeral no seguinte enlace.

Novo teléfono de INFORMACIÓN AO CONTRIBUÍNTE: 881 955 800 .

A partir do próximo 1 de xaneiro de 2022 entrará en vigor o valor de referencia. No seguinte enlace podes consultar a información sobre este valor.

Nos seguintes enlaces podes consultar as Guías de usuario para a confección e presentación dos seguintes modelos a través da Oficina Virtual Tributaria (OVT):
• Modelo 600: guía e ficha
• Modelo 620: guía e ficha
• Modelo 651: guía e ficha

O día 31 de xaneiro de 2022 activáronse novos servizos na oficina virtual tributaria (OVT), podes consultalos nos seguintes enlaces:
presentación de solicitudes de aprazamento e fracionamento
compensación de débedas
devolución de ingresos indebidos

O día 30 de xaneiro de 2023 activáronse novas actualizacións na oficina virtual tributaria (OVT), implementándose un novo servizo integrado na OVT para crear, xestionar e consultar as autorizacións asociadas a unha persoa física ou xurídica para a realización de trámites perante a ATRIGA.

Como REPRESENTADO poderá:
– Crear novas autorizacións
– Modificar ou anular autorizacións pendentes de aceptar
– Revogar autorizacións creadas

Como REPRESENTANTE poderá:
– Aceptar ou rexeitar unha autorización pendente de aceptar
– Revogar autorizacións aceptadas

Como resultado da presentación de calquera xestión realizada, xerarase o correspondente xustificante da autorización.

Pica neste enlace para consultar ou descargar a Guía OVT Representación de terceiros

Por outra banda, habilitouse a integración co Rexistro Electrónico de Apoderamentos de Galicia (REAG) para comprobar se unha persoa física ou xurídica ten poder para actuar en nome doutra persoa nas relacións ante a Atriga. De existir autorización neste rexistro, eximirá da obriga de anexar documentación que acredite a representación nas presentacións telemáticas realizadas na Oficina Virtual Tributaria (OVT).

Estes novos servizos non afectan á presentación telemática dos impostos, é dicir, a presentación de autoliquidación só a pode facer o suxeito pasivo ou un colaborador social.

 

Novidades e melloras introducidas na OVTributaria da Axencia Tributaria de Galicia (OVT):

-OVT-Pago mediante Bizúm

Desde abril do 2023 a cidadanía xa pode pagar os seus impostos, taxas ou ingresos xestionados pola Axencia Tributaria de Galicia (Atriga), a través da plataforma Bizum.
Con esta forma de pago, aberta tanto a particulares como a empresas, amplíanse as canles xa dispoñibles para facilitar o cumprimento das obrigacións tributarias á cidadanía, evitar desprazamentos e permitir o aforro de tempo nos trámites. O pago coa Plataforma Bizum pódese levar a cabo a través da pasarela de pago da Oficina Virtual Tributaria da Atriga, con todas as entidades bancarias que dispoñan de Bizum para comercios. Esta modalidade de pago conta cos seguintes límites, sen prexuízo dos que cada entidade bancaria estableza para os seus clientes: 1.500€ por operación, 2.500€ por persoa e día, 9.000€ por persoa e mes e non poderán realizarse pagos inferiores a 1€.

 

-OVT-Acceso a determinados servizos da OVT mediante Chave365

Desde xuño de 2023 habilitouse a Chave365 como unha nova modalidade de acceso á OVTributaria para que as persoas usuarias poidan identificarse co seu NIF e clave persoal, sen necesidade de usar certificados dixitais nin DNI electrónico. Esta modalidade de acceso permite a súa autenticación desde “O meu Espazo”, onde poderá acceder aos servizos directamente sen ter que volver a introducir as credenciais, ou desde as fichas dos servizos habilitados. Polo momento, os servizos que incorporan a posibilidade de autenticarse con Chave365 son:
– Pago de Taxas/Prezos
– Pago de Multas/Sanciones
– Consulta e pago de débedas notificadas en voluntaria
– Pago de débedas (con xustificante)
– Certificados de débedas e patrimonio O pago autenticado con Chave365 só permitirase con tarxeta ou Bizum. Este método de identificación non está habilitado, polo momento, para a presentación de modelos de autoliquidación.

 

-OVT-Modificacións relacionadas coa LEI 10/2023, do 28 de decembro , de medidas fiscais e administrativas 2024

Conforme á Lei de medidas fiscais 2024, no marco do imposto de transmisións patrimoniais, e para pagamentos desde 1.01.2024, aplicáronse modificacións nas seguintes craves/conceptos do modelo 600, debido á rebaixa do tipo xeral de transmisións patrimoniais, que pasou do 9% ao 8% :
• TP0: Transmisión e dereitos reais sobre bens inmobles urbanos: vivendas de protección oficial
• TR0: Transmisión e dereitos reais sobre bens inmobles rústicos: secaño
• TR1: Transmisión e dereitos reais sobre bens inmobles urbanos: regadío
• TR2: Transmisión e dereitos reais sobre bens inmobles rústicos: outros inmobles rústicos
• TR3: Transmisión e dereitos reais sobre bens e mobles rústicos: expediente de dominio, actas de notoriedade, actas complementarias e certificados de dominio
• TS0: Transmisión de inmobles rústicos e urbanos en @puxa xudicial, administrativa ou notarial
• TU0: Transmisión e dereitos reais sobre bens inmobles urbanos: solares
• TU1: Transmisión e dereitos reais sobre bens inmobles urbanos: vivendas • A túa2: Transmisión e dereitos reais sobre bens inmobles urbanos: locais e outras edificacións
• TU3: Transmisión e dereitos reais sobre bens inmobles: expedientes de notoriedade, actas complementarias e certificados de dominio
• TV0: Transmisións de valores art.314 Lei Comprado de Valores

Ademais, creáronse novas claves:
• TM4: Transmisión de bicicletas e vehículos de mobilidade persoal; tipo de gravame = 0%
• TM5: Transmisión de remolques sen matrícula; tipo de gravame = 3%
• TUF: Adquisición inmoble para inmediata rehabilitación; tipo de gravame = 6%
• TUG: Adquisición inmoble para inmediata rehabilitación en zonas pouco poboadas ou áreas rurais; tipo de gravame = 4%.

Así mesmo, esta lei tamén implicou cambios no imposto de Transmisións de medios de transporte usado (vehículos) modelo 620:
• Rebaixar o tipo de gravame do imposto ao 3% para todos os vehículos terrestres e vehículos especiais con pagamento desde o 1.01.2024, excepto nos casos que corresponda unha cota fixa.
• Engadir unha casilla “Etiqueta ambiental 0 emisións” para os subtipos: Turismo e similares, Moto eléctrica, Autocaravana, Quad, Furgoneta (vehículo mixto adaptable) pertencentes aos vehículos terrestres. Permitirá reducir o gravame ao 0% sempre que o vehículo estea clasificado no Rexistro de Vehículos coa categoría ambiental 0 emisións, nese caso, é necesario presentar o correspondente distintivo ambiental aprobado pola Dirección Xeral de Tráfico, a través do servizo PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA, no caso de presentación telemática, ou, co resto de documentación complementaria no momento da presentación presencial.

 

-OFICINAS-Supresión das Zonas de Recadación de Ourense, A Coruña e Lugo

A recadación en vía executiva xestionada polas Zonas de Recadación de Ourense, A Coruña e Lugo, actualmente levase a cabo polos Departamentos de Recadación das Delegacións de Ourense, A Coruña e Lugo, respectivamente.

 

-PÁXINA WEB-Programa de Educación Cívico-Tributaria nos centros educativos

Créase un novo apartado na páxina web dedicado á Pedagoxía tributaria, que ten por obxecto fomentar a conciencia fiscal entre a cidadanía máis nova e transmitir valores e actitudes favorables á responsabilidade fiscal.

Más información: https://www.atriga.gal/a-axencia-tributaria-de-galicia/pedagoxia-tributaria

 

-PÁXINA WEB- Novo canle de denuncias tributarias

Novo servizo de denuncias tributarias, a través do cal, calquera persoa pode comunicarlle á Atriga feitos e situacións que poidan ser constitutivos de infraccións tributarias ou ter transcendencia para a aplicación dos tributos, de forma fácil e anónima.

Máis información: https://www.atriga.gal/a-axencia-tributaria-de-galicia/servizos/denuncia-publica-tributaria

 

 

15 de marzo de 2024

Esta mañá acábase de poñer en marcha a nova APP da Atriga. No seguinte enlace atoparan a nova na páxina web da Xunta de Galicia:

https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/000273/xunta-pone-marcha-una-aplicacion-que-permitira-ciudadania-acceder-forma-agil

 

Dita APP ofrece a posibilidade de acceder de forma áxil, sinxela e intuitiva a diversos servizos, algúns con acceso libre e outros mediante identificación da persoa usuaria.

Neste momento, está dispoñible para o sistema IOS e nos vindeiros días xa estará tamén en Android.

 

Sen necesidade de identificarse, é posible:

  • Pagar taxas, prezos, multas e sancións a través de tarxeta bancaria ou de Bizum.
  • Consultar as oficinas de presentación da Atriga.
  • Consultar as entidades bancarias colaboradoras na recadación.
  • Verificar documentos por CSV (código seguro de verificación), introducindo os datos de referencia ou escaneando o código de barras do documento.
  • Solicitar citas, modificalas e anulalas.

 

Se se accede mediante identificación da persoa usuaria, a cal pode ser mediante Chave365, certificado electrónico ou DNI electrónico (polo momento estes dous últimos só están dispoñibles para Android), a aplicación permite realizar máis xestións como poden ser:

  • Pagar multas e sancións, non só mediante tarxeta bancaria ou Bizum, como co acceso libre, senón que tamén se poden pagar mediante cargo en conta ou con NRC en entidades colaboradoras ou Correos mediante xiro postal.
  • Consultar e pagar débedas notificadas pola Atriga en período voluntario a través de: tarxeta bancaria, Bizum, cargo en conta ou con NRC en entidades colaboradoras ou Correos mediante xiro postal.
  • Obter certificados de estar ao corrente de débedas coa Xunta e de ser ou non declarante do imposto sobre o patrimonio.

 

Na web da Atriga farase unha reseña no apartado de “Novidades” e crearase un apartado específico referente á mesma.