O Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos, constituído polos Colexios Oficiais da Arquitectura Técnica de A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, asinou, no ano 2021, o convenio de colaboración coa Axencia Tributaria de Galicia (ATRIGA) no ámbito da colaboración social para a aplicación das novas tecnoloxías da información nos procedementos de xestión tributaria.

Dado que a colaboración social na xestión tributaria constitúe un instrumento previsto no artigo 92 da Lei Xeral Tributaria e conscientes do servizo ao cidadán que pode supoñer concentrar nunha única xestión todos os trámites relacionados coa iniciación dos procedementos administrativos de carácter tributario e, aproveitando as posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías da información, este convenio de colaboración permite aos colexiados, en representación dos contribuintes que voluntariamente llo soliciten, facer e/ou iniciar moitos dos trámites aos que actualmente están estos obrigados a realizar ante esta.

O marco de colaboración ofrece aos obrigados tributarios a posibilidade de levar a cabo, dende a propia oficina á que os contribuíntes, voluntariamente, encomenden os servizos que prestan en relación coa tramitación de procedementos de xestión tributaria, os seguintes trámites:

  – Información sobre o valor dos bens inmobles situados en Galicia que vaian a ser obxecto de adquisición ou transmisión e, no seu caso conforme coa normativa vixente, obtención dos acordos previos de valoración que sexan da competencia da Consellería de Facenda.

  – Presentación, pago e remisión por vía telemática das autoliquidacións, declaracións, liquidacións e/ou recibos correspondentes aos seguintes impostos:

    a) Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados ( ITP- AJD)
    b) Imposto sobre sucesións e doa
zóns ( ISD).
    c) Ta
xas fiscais sobre o xogo.
    d) Imposto sobre contaminación atmosférica ( ICA).
    e) Imposto sobre o dano ambiental causado por determinados usos e aproveitamentos de auga embalsada ( IDMAE).
    f) Canon eólico (CE).
    g) Imposto compensatorio ambiental mineiro ( ICAM).
    h) Canon sobre os inmobles declarados en estado de abandono ( CIDEA).
    i) Imposto especial sobre determinados medios de transporte, a partir do momento en que a Comunidade Autónoma de Galicia solicite o traspaso dos servizos adscritos.
    j) E, dem
ais impostos, taxas, prezos e outros ingresos de dereito público competencia da Comunidade Autónoma de Galicia para os que se prevé a presentación, pago e remisión por vía telemática.

ATRIGA porá a disposición dos colexiados que voluntariamente se inscriban a conexión telemática a seus equipos informáticos, mediante un procedemento seguro que garanta a identidade dos colexiados e a mutua transmisión dos datos, a través da cal poderán realizar a remisión dos documentos anteriormente citados.

No ámbito deste convenio os colexiados dos Colexios Oficiais da Arquitectura Técnica de A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra consideraranse colaboradores da ATRIGA e responderán solidariamente do pago documentado nas autoliquidacións transmitidas co correspondente NRC, emitido por algunha das entidades financeiras que, adheridas a esta forma de pago, actúen como colaboradoras na recadación dos tributos cedidos.

As relacións dos colexiados coas persoas que utilicen as posibilidades que ofrece este Convenio estarán suxeitas ás normas reguladoras do exercicio da súa profesión e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Os colexiados que desexen inscribirse como colaboradores sociais na aplicación das novas tecnoloxías da información nos procedementos de xestión tributaria deberán solicitar a alta para o cal cubrirán a solicitude de autorización, así como a ficha de identificación de usuarios que teñen á súa disposición no seguinte enlace.

Na páxina web da ATRIGA (www.atriga.gal) os colexiados teñen á súa disposición o novo servizo de cita previa para información tributaria xeral no seguinte enlace.

Novo teléfono de INFORMACIÓN AO CONTRIBUÍNTE: 881 955 800 .

A partir do próximo 1 de xaneiro de 2022 entrará en vigor o valor de referencia. No seguinte enlace podes consultar a información sobre este valor.

Nos seguintes enlaces podes consultar as Guías de usuario para a confección e presentación dos seguintes modelos a través da Oficina Virtual Tributaria (OVT):
• Modelo 600: guía e ficha
• Modelo 620: guía e ficha
• Modelo 651: guía e ficha

O día 31 de xaneiro de 2022 activáronse novos servizos na oficina virtual tributaria (OVT), podes consultalos nos seguintes enlaces:
presentación de solicitudes de aprazamento e fracionamento
compensación de débedas
devolución de ingresos indebidos

O día 30 de xaneiro de 2023 activáronse novas actualizacións na oficina virtual tributaria (OVT), implementándose un novo servizo integrado na OVT para crear, xestionar e consultar as autorizacións asociadas a unha persoa física ou xurídica para a realización de trámites perante a ATRIGA.

Como REPRESENTADO poderá:
– Crear novas autorizacións
– Modificar ou anular autorizacións pendentes de aceptar
– Revogar autorizacións creadas

Como REPRESENTANTE poderá:
– Aceptar ou rexeitar unha autorización pendente de aceptar
– Revogar autorizacións aceptadas

Como resultado da presentación de calquera xestión realizada, xerarase o correspondente xustificante da autorización.

Pica neste enlace para consultar ou descargar a Guía OVT Representación de terceiros

Por outra banda, habilitouse a integración co Rexistro Electrónico de Apoderamentos de Galicia (REAG) para comprobar se unha persoa física ou xurídica ten poder para actuar en nome doutra persoa nas relacións ante a Atriga. De existir autorización neste rexistro, eximirá da obriga de anexar documentación que acredite a representación nas presentacións telemáticas realizadas na Oficina Virtual Tributaria (OVT).

Estes novos servizos non afectan á presentación telemática dos impostos, é dicir, a presentación de autoliquidación só a pode facer o suxeito pasivo ou un colaborador social.