¿Quen somos?

A comezos do ano 2019, orixínase a través do Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos de Galicia, a creación da Comisión de Accesibilidade, entidade encargada de fomentar, promover e representar, mediante criterios técnicos, a accesibilidade universal en contornas urbanas e edificatorios na comunidade autónoma de Galicia.

Integrantes

Actualmente, componse de catro colexiados arquitectos técnicos especialistas na área da accesibilidade:

 • Coordinador: Antonio Javier Núñez Núñez (Presidente do COAT Lugo)
 • Ana Belén Trigo González (Representación do COAT Ourense)
 • Antonio Arias Rodríguez (Representación do COAT Pontevedra)
 • Pablo José González López (Representación do COAT A Coruña)

Funcións

Son funcións da Comisión de Accesibilidad:

 1. Asesorar en materia de accesibilidade e supresión de barreiras a todos os técnicos que interveñen no proceso construtivo, así como ás comunidades de propietarios e administradores de leiras.
 2. Promover a formación no ámbito da accesibilidade na edificación, mellorando o desenvolvemento de coñecementos técnicos necesarios para levar a cabo unha correcta elaboración e posterior execución de proxectos de accesibilidade.
 3. Coordinar aos catro Colexios Oficiais de Arquitectos Técnicos de Galicia, unificando criterios que faciliten a comprensión de todo o marco normativo vixente no campo da accesibilidade.
 4. Servir de ponte guía entre a arquitectura técnica e as diferentes asociacións e agrupacións encargadas da defensa dos dereitos das persoas con discapacidade, axuntando esforzos e establecendo vínculos necesarios para levar a cabo a consecución da accesibilidade universal.
 5. Presentar alegacións e propostas normativas naqueles proxectos de Leis ou Decretos que se impulsen polos diferentes organismos constitucionais, incluíndo en todo caso Ordenanzas de carácter Municipal.

Avances

Desde a súa creación, lográronse avances significativos en materia de accesibilidade:

 • nicio de alianzas con entidades e organismos que promoven e defenden os dereitos das persoas con discapacidade, como son COGAMI (Confederación Galega de Persoas con Discapacidade), GRUMICO (Grupo de Persoas con Discapacidade da Coruña) e a ONCE (Organización Nacional de Cegos Españois).
 • Elaboración dun documento de propostas a considerar para o Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei 10/2014, de accesibilidade, facilitado á Comisión Técnica de Accesibilidade da Xunta de Galicia.
 • Presentación de alegacións ao Concello de Vigo por mor da aprobación da Ordenanza Municipal reguladora para a instalación de ascensores, con resolucións favorables por parte do devandito organismo.
 • Asesoramento proyectual en ámbito normativo sobre accesibilidade a diferentes colexiados nas catro provincias.

Publicacións de interese

Accesibilidad en Edificaciones existentes

¿Como gestionar la accesibilidad?