Santiago. Xaneiro de 2021.

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que xestiona *Ánxeles Vázquez Mejuto, recibiu as achegas do Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos ao texto inicial de futura Lei de Arquitectura de Galicia. O período de consultas previas finalizou o 4 de xaneiro de 2021. Ademais do Consello que preside Pelayo Eyo Valladares, tamén fixeron achegas outras entidades vinculadas á construción e ao sector da vivenda en Galicia. A Consellería informa que recibiu un total de 38 achegas ao futuro texto lexislativo a través dun formulario habilitado no Portal de Transparencia do Goberno galego.
A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda agradeceu a implicación e participación da sociedade en xeral, e das entidades e colectivos relacionados co sector. Ademais do Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos, tamén participaron o Colexio Oficial de Delineantes e Técnicos Proyectistas da Coruña, o Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canles e o Colexio de Arquitectos de Galicia.
Todas estas consideracións e achegas referentes aos problemas que se pretenden solucionar coa iniciativa serán analizadas pola Xunta de Galicia. O Goberno galego introducirá todas aquelas cuestións que melloren ou enriquezan o futuro texto lexislativo. A Consellería pretende que Galicia conte a curto prazo coa primeira Lei de Arquitectura.
A Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo elaborará o documento de anteproxecto de Lei de Arquitectura, para elevalo ao @Consello de la Xunta, xunto coa memoria xustificativa e económica. Será este órgano quen autorice o inicio da tramitación, que incluirá fases como a información pública, proceso de audiencia e solicitude de informes preceptivos.

De interés público. A arquitectura é unha disciplina de interese público, de dualidade cultural e económica que incide na innovación, a sustentabilidade, o progreso e a cohesión social e que se sustenta fundamentalmente nun complexo tecido de profesionais e medianas e pequenas empresas locais. É tamén unha manifestación cultural e un factor esencial e constitutivo da identidade de Galicia, é un fenómeno cultural e unha garantía de habitabilidade e de calidade e benestar para as persoas, un patrimonio e un referente artístico e técnico e un instrumento para a conformación da calidade de vida.
Os obxectivos desta nova normativa son establecer as directrices para considerar na contratación pública respecto dos servizos ligados á arquitectura; definir as titulacións profesionais competentes para potenciar a seguridade xurídica e reducir a conflitividade competencial na contratación pública e privada e a tramitación de autorizacións, licenzas e comunicacións previas de obras; procurar unha simplificación da normativa e a axilización de trámites; fomentar o ensino, a divulgación e a sensibilización, especialmente entre os máis novos, sobre a arquitectura como ben e actividade de interese xeral e social.

Consello da Arquitectura. Tamén se creará o Consello da Arquitectura de Galicia, con representantes dos colexios profesionais e institucións de ensino, as artes e as empresas, con funcións de asesoramento, seguimento, proposta e comunicación. A Xunta, coa elaboración desta lei, pretende situar esta disciplina no ordenamento xurídico, dando resposta ao interese público e social que o demanda, co fin de que se integre nos plans, programas e proxectos que afecten ao medio construído.
A elaboración desta lei, segundo explica a Consellería que xestiona *Ánxeles Vázquez, ofrece unha resposta á demanda das institucións europeas que instan os estados membros a implantar as políticas de sensibilización e recoñecemento da arquitectura, destacando o seu interese público polo seu impacto na identidade cultural e no progreso económico ao propiciar a innovación e a sustentabilidade.